İşveren, çalışanlarına yan tarafta belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. Bu eğitimler çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, Çalışma yeri veya iş değişikliği meydana geldiğinde ve tehlikeli sınıfına göre mevzuatın öngördüğü sürelerde verilir.

Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

Eğitimlerin temel prensibi Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konmasını sağlamaktır.

Protek OSGB olarak gerçekleştirmiş olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız eğitim çalışmaları sonucunda, yeterli tecrübeye ve uzmanlığa sahip kadromuzla, Yanda belirtilen konuları kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini, hazırladığımız yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programlarımız dahilinde ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz. İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak ‘’6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ndan doğan yükümlülüklerinizi ‘‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’te belirtilen yandaki konuları içeren eğitimleri firmanız adına sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Bahsedilen Kanun ve yönetmeliğe erişmek için üzerine tıklayınız.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma